Ред и условия за примане на рекламации

Рекламация се предявява със следните документи :

 1. Гаранционна карта – оригинал ,попълнена при закупуването на акумулаторната батерия и извършена Техническа заверка.
 2. Документ за покупка.
 3. Акумулаторът , монтиран на МПС-то , описани в Гаранционната карта.

Рекламация не се приема, ако :

 1. Липсват необходимите по-горе документи;
 2. Гаранционната карта е неправилно попълнена или има поправки;
 3. Липсва Техническа заверка;
 4. Маркировката върху стартерната батерия не съответства на тази от Гаранционната карта;
 5. Марката , моделът и регистрационният номер на автомобила не отговарят на попълнените в Гаранционната карта;
 6. Неправилно подбрана стартерна батерия за съответното МПС , съгласно изискванията на производителя;
 7. Неправилно свързване , монтаж и експлоатазия;
 8. Не е спазвана Инструкцията за експлоатация , приложена към Гранционната карта;
 9. Има предизвикани механични повреди по стартерната батерия – стопеи полюси , повреди по корпуса или капака , неоторизирани опити за ремонт;
 10. Батерията не е укрепена към автомобила;
 11. По време на експолатация е допуснато запушване на вентилационните отвори;
 12. Нивото на електролита е по-ниско от указаното от производителя;
 13. Плътността на електролита е по-висока от 1.30 гр/см³;
 14. Акумулаторната батерия е дълбоко разредена и електролита е замръзнал;
 15. Електролитът в клектите на акумулатора е мътен вследствие разрушаване на активната маса на плочите поради неправилна експлоатация;
 16. Електролитът е замърсен с примеси;
 17. Батерията е разредена- плътността на електролита е под 1.25 гр/см³ или напрежението е по-малко от 12.4V;
 18. Зарядната система на автомобила е неизправна. Измереното напрежение на зарядната система на автомобила върху полюсните изводи при работещ двигател трябва да бъде :за 6V -инсталации-6.9-7.2 V ,за 12 V-инсталации- 13.6-14.5 V
 19. От вътрешната страна на вентилите и отворите за вентилиране има тъмнокафяво оцветяване , дължащо се на системно презареждане на акумулаторната батерия.
 20. Консумацията на ток при неработещ двигател и изключени консуматори е по-голяма от 40 mА;
 21. Представената акумулаторна батерия е с напрежение по-ниско 8V;
 22. Акумулаторната батерия е експлоатирана не по предназначение.

Забележки :

–  Отстраняването на неизправности в зарядното устройство на автомобила не е задължение на фирмата-сервиз и е за сметка на купувача;

– Зареждането на изтощената батерия не е гаранционен дефект и следва да се заплати от купувача.